วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาผิวดิน ของค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง หมู่ที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลระบบประปาผิวดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อทำงานด้านธรุการ(กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย โดยการตัดตัวอักษรพลาสเวด อบต.โนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและฟื้นฟูโรคจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะท่อลอดเลี่ยมอ้างเก็บน้ำเดิ่นขามป้อม ม.๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง