วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุเสริมผิวจราจร (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อตามโครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดย Antigen (Rapid Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่อปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้าง- จ้างเหมารถรับ ? ส่ง บุคคลภายนอกเพื่อจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการทอผ้าฝ้าย จำนวน 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง