องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง พร้อมคณะผู้บริหารอบต.โนนทอง, ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.โนนทอง,ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนทอง และบุคลากร อบต.โนนทองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการร่วมวางแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนทอง และเพื่อการบริหารจัดการ อปท.ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม อบต.โนนทอง

2023-06-07
2023-05-26
2023-05-22
2023-04-27
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20