องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

ประวัติความเป็นมา


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองก่อตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ปัจจุปันมี  นายสมาน  สุธรรมภิวัฒน์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นางวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล และนายมานะ สวนกุดเลาะ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  นายปัญญา อินกกผึ้ง เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นายประสาท  ม่วงศิลป์  เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบลโนนทอง