องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

กองช่าง

 
นายอรรถพล สมัตถะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายภูวดล ดลประสิทธิ์
นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
นางสาวอ้อย  โมราเจริญ
นายไพรวรรณ พารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   

นายพงษ์พันธ์   ขาวสะอาด
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก