องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

กองการศึกษา


 นางปวีณา  สมวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นางประดิษฐ์  โตอ่อน  
  ค.ศ.1  
   
 นางหนูอาจ  สร้อยจรูญ  นางสาววาราภรณ์  ชัยมาตร
 ค.ศ.1  ค.ศ.1
   
 นางรุ่งรัตน์  สวนกุดเลาะ  นางพัทยา   เพียอินทร์
 ค.ศ.1  ค.ศ.1
     
  นางสาววิไลวรรณ  ลาภประสบ
 
  นักวิชาการศึกษาฯ  
   
 
นางกรรณิการ์  สมบัติหลาย
 นางสาวสุมิตรา  ขิดเขียว  นางสาวชุดารัตน์  หาเมืองกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นาสาวหนึ่งฤทัย  บับพาน  นางสาววรรณิศา  บัวสระ  นางสาวปรียาภัทร สายสังข์
  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
   
 นางสาวไพฑูรญ์ จันดีเลาะ นางสาวรัชนีกร  พากุดเลาะ นางสาวชมพูนุช  บุญหนา
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุธิดา  เนาว์โนนทอง นางสาวลินดา  แก้วเกตุศรี นางสาววันวิสาข์  สุภาพเพ็ชร
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ