องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

    ตำบลโนนทอง  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์   อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  120  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ์  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  12  ตำบลของอำเภอเกษตรสมบูรณ์   อยู่ห่างจากอำเภอ   12  กิโลเมตร  มีเนื้อที่โดยประมาณ  116  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  72,500  ไร่ 

 

อาณาเขต
ตำบลโนนทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ตำบลหนองโพนงาม และตำบลบ้านเป้า
   ทิศใต้                ติดต่อกับ    ตำบลบ้านยาง
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลกุดเลาะ
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลหนองแวง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

    ตำบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าไม้  และภูเขา  คิดเป็นร้อยละ  70  ของพื้นที่ทั้งตำบล  นอกนั้นเป็น ที่ราบลุ่มเชิงไหล่เขา  บริเวณตอนกลางของตำบลเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ  ทิศตะวันตก และทิศใต้  เทือกเขาสำคัญคือ  ภูนกแซว   ภูผักขะ  และภูเขียว 

 

ลักษณะพื้นที่

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

ภูเขาและป่าไม้
ที่ราบลุ่ม
พื้นน้ำ

55,000
14,215
3,285

75.87
19.60
4.53

รวมเนื้อที่ทั้งหมด

72,500

100

 

ลักษณะภูมิอากาศ
     ตำบลโนนทอง        อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ
      ฤดูหนาว                  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน กุมภาพันธ์
      ฤดูร้อน                    ประมาณเดือน  มีนาคม พฤษภาคม
      ฤดูฝน                      ประมาณเดือน  มิถุนายน ตุลาคม

 

อุณหภูมิ
    อุณหภูมิสูงสุดในรอบ  5  ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2542 - 2546 ) ตำบลโนนทอง  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่  34  องศาเซลเซียส  และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ำที่สุด  20  องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 32 องศาเซลเซียส  ถึง 41  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง  8  องศาเซลเซียส  ถึง   22  องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้   8  องศาเซลเซียส  (25 ธ.ค.42)   และ อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41 องศาเซลเซียส (4,5 เม.ย.44)   

 

ฝน
     ปริมาณน้ำฝนของตำบลโนนทอง  ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2542 - 2546) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย อยู่ในช่วง 760.1  - 1,446.7  ม.ม. ฝนตกมากที่สุด ในปี 2542   วัดได้ถึง 1,446.7 ม.ม.  จำนวนวันฝนตก 110 วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุด  ในปี 2546  วัดได้ 760.1 ม.ม.  จำนวนวันฝนตก  90  วัน

 

การเมืองการปกครอง
    ตำบลโนนทอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง   11    หมู่บ้าน   มีประชากร ทั้งสิ้น   7,392   คน   แยกเป็นชาย  3,752   คน   หญิง  3,640   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   63.72   คน  /  ตารางกิโลเมตร  (ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์   วันที่  18    พฤษภาคม   2558)   ดังนี้

 

ตารางแสดงการปกครอง

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

พื้นที่

จำนวนครัวเรือน

ระยะทางถึง อบต.

ประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

บ้านโนนทอง
บ้านโนนเขวา
บ้านเล่า
บ้านบุ่งสิบสี่
บ้านโนนหนองไฮ
บ้านกลาง
บ้านแก้งตาดไซ
บ้านเชิงสำราญ
บ้านใหม่นาเจริญ
บ้านโนนทองเมืองใหม่
บ้านริมพรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7,250 8,950 6,750 3,750
9,520 7,500
9,250
4,760
5,420
4,600
4,750

280
421
139
140
65
242
178
125
69
122
85

4
0.5
4
5
8
8
9
3
7
4
6

494
936
245
240
119
487
402
274
133
245
177

504
891
239
252
127
450
267
269
139
250
152

998
1,827
484
492
246
937
769
543
272
495
329

 

 

72,500

1,866

 

3,752

3,640

7,392