องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายประสาท ม่วงศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์ นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ  นายอรรถพล สมัตถะ
 หัวหน้าสำนักปลัด  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
   
   

นางสาวดารารัศมี   พรศิริดารา 
 
  นางปวีณา  สมวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม