องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ช่วยเหลือวาตภัย ตำบลโนนทอง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของ นายก อบต.โนนทอง ท่านสมาน  สุธรรมาภิวัฒน์  ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลโนนทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมภูคิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ 3) พ.ศ.2565
     ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563

2024-07-12
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21