องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]1
22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]29
23 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง พ.ศ.2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]43
24 สิทธิคนพิการ [ 26 มิ.ย. 2566 ]78
25 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2566 ]75
26 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]74
27 ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]59
28 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]101
29 สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มิ.ย. 2566 ]54
30 รายงานการประชุมสภา 2565 [ 19 พ.ค. 2566 ]67
31 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2566 ]55
32 ประกาศราคากลาง โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวาถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2566 ]50
33 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]44
34 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]44
35 ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.7 [ 14 พ.ย. 2565 ]74
36 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย [ 4 พ.ย. 2565 ]44
37 ประชุมแผนการดำเนินงานปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]50
38 การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]109
39 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.โนนทอง ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]43
40 รายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]33
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9